Free-Photos from Pixabay
אסופת סיפורים קצרים במסגרת הקורס כתיבה יוצרת של הסופרת אסתי חיים. הסיפורים נוגעים בקשת רחבה של נושאים, אישיים וחברתיים, תוך ניסיון למקד ולדייק את המלים, השפה והנפש.

הסיפורים נכתבו כתרגיל גמר על-ידי הסטודנטים
לקולנוע ותקשורת, שנה א' בשיעור לשון והבעה, 2020.

גם בזמן הקורונה, היצירה נשארת בנו, הסיפורת בהשראה של מקומות סגורים.
מרצה: אסתי ג. חיים